วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

20 yang perlu dimiliki oleh peribadi yang berkualiti

ada 20 kriteria yang harus dimiliki oleh setiap muslim , yang disarikan dari Al Qur’an dan hadits, iaitu :
1. Aqidahnya bersih سليم العقيدة (saliimul ‘aqiidah)
2. Akhlaknya mulia متين الخلق (Matiinul khuluqi)
3. Ibadahnya lebat كثرة العبادة (Kasratul I’baadah)
4. Tubuhnya sihat dan kuat قوي الجسم (Qowiyyul jismi)
5. Fikirannya intelek مثاقف الفكره (Mutsaqqoful fikri)
6. Jiwanya bersungguh-sungguh مجاهدة النفس (Mujaahadatun nafsi)
7. Mampu berusaha mencari nafkah الكسب (Qaadiirun ‘alal kasbi)
8. Efisien dalam memanfaatkan waktu حريث على الوقت (Hariisun ‘alal waqti)
9. Bermanafaat kepada orang lain نافع لغيره (Naafi’un lighoirihi)
10. Selalu menghindari perkara yang samar-samar بعيد عن الشفهات (Ba’iidun ‘anisy syubuhat)
11. Sentiasa menjaga dan memelihara lisan حفظ اللسان (Hifdzul lisaan)
12. Selalu istiqamah dalam kebenaran استقامة في الحق (istiqoomatun filhaqqi)
13. Sentiasa menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan غض البشيروحفض الحرمات ا(Gaddhul bashor wahifdul hurumat)
14. Lemah lembut dan suka memaafkan لطيف وحب العفوى (Latiifun wahubbul ‘afwi)
15. Benar, jujur dan tegas الحق والامانة والشجاعه (Al Haq, Al-amanah-wasyja’ah)
16. Selalu yakin dalam tindakan متقينون فى العمل (Mutayaqqinun fil’amal)
17. Rendah hati توضؤ (Tawadhu’)
18. Berfikiran positif dan membangun الفكروالبناء (Al-fikru wal-bina’)
19. Sentiasa siap tolong menolong متناشرون لغيره (Mutanaashirun lighoirihi)
20. kuat memabaca(اقرأ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น