วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557HIJRAH SEBAGAI IKTIBAR
 
 
Mengimbau kembali lipatan sejarah 1424 tahun yang lalu, Allah swt telah mentakdirkan satu peristiwa hijrah yang besar dan teragung yang pernah berlaku dalam sejarah Islam. Pada tanggal 1 Muharram setiap tahun, umat Islam seluruh dunia akan memperingati dan meraikan peristiwa hijrah sebagai tanda permulaan tahun Islam. Namun seramai mana umat Islam generasi kini dan akan datang dapat mengambil iktibar berdasarkan peristiwa hijrah tersebut sebagai panduan meniti cabaran dunia yang semakin global dari segi kemanusiaan, peradaban akhlak, kegawatan ekonomi mahupun pergolakan dunia yang semakin menuju kehancuran akibat peperangan yang berlaku.
 
HIJRAH – berasal dari bahasa Arab HAJARA yang secara generik bermaksud pindah, keluar, migrasi atau meninggalkan  satu daerah ke satu daerah yang lain atau berubah dari satu keadaan ke satu keadaan yang lain.  Ia juga difahami sebagai transformasi dan reformasi kualiti kehidupan manusia ke arah formasi terbuka, adil dan demokrasi. Ini dirujuk dari Hans Welr dalam A Dictionary of Modern Written Arabic, 1980.
 
Menurut Kamus Bahasa Melayu yang dimanifestasikan oleh Arbak Othman, Hijrah membawa maksud “perpindahan  Nabi Muhammad saw dan sahabat dari kota Mekah al Mukarramah  ke kota Madinah al Munawwarah.
 
IKTIBAR – Menurut Kamus Dewan Edisi Ke tiga 1997, bermaksud pengajaran, contoh, ibarat dan teladan.
 
CABARAN – Menurut Times Kamus Dwibahasa, suntingan oleh Drs. Awang Sudjai Khairul, Edisi Pertama, 1996, bermaksud takut, ejekan atau celaan yang membawa perihal menguji kewibawaan seseorang.
 
Hijrah juga boleh difahamkan sebagai meninggalkan sesuatu yang dilarang.  Diriwayatkan daripada  Abdullah bin Habsyi, Rasulullah saw bersabda   yang bermaksud “Orang-orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini membuktikan bahawa hijrah adalah satu jihad bukannya “pelarian” dan “arbitrasi” seperti yang ditafsirkan oleh sesetengah orientalis barat yang sengaja mahu menenggelamkan pengertian suci hijrah itu sendiri.
 
 Sesungguhnya hijrah baginda Rasul saw dan para sahabat adalah satu peristiwa sejarah yang amat penting dalam perkembangan dan penyebaran Islam dipelusuk dunia kerana penghijrahan itu,  memberi ruang yang lebih luas kepada pelaksanaan ajaran Islam baik dari aspek aqidah, syariat dan akhlak serta kaitannya kepada hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam sekitar.
 
 Hijrah merupakan langkah penting melalui perancangan dan strategi yang cukup teratur untuk mengubah wajah dan perwatakan dunia serta menentukan arah masa depan sejarah manusia ke arah kesejahteraan, kebahagiaan, kemajuan serta kejayaan pembangunan manusia.
 
 Peristiwa hijrah bukan sahaja meninggalkan sejarah untuk dikenang dan dirayakan, malah membawa iktibar dan pengajaran yang cukup bermakna dalam arus cabaran kehidupan masa kini. Penghijrahan baginda Rasul saw itu sendiri adalah awal dari tekad perubahan atau dalam istilah apapun samada reformasi, tajdid, islah dan sebagainya dari situasi yang tidak menguntungkan kepada situasi yang lebih dinamik dan berkesan.
 
 Cabaran masa kini yang harus diambil iktibar dan rujukan oleh seluruh umat Islam yang terhasil dari penghijrahan baginda Rasul saw dan para sahabat boleh diklasifikasikan sebagai berikut :
 
 
Pertama :  CABARAN HIJRAH AQADIYYAH/PEGANGAN
 
 Iaitu tekad dan komitmen penuh untuk melakukan hijrah dari berbagai tuhan dalam hidup kita seperti mengagungkan manusia seperti artis atau tokoh, harta, kedudukan, persepsi dan sebagainya daripada mengagungkan Allah swt. Betapa kekaguman kita terhadap seseorang artis contohnya dimana sebahagian sikap umat Islam mengidolasasi atau memberhalakan mereka dengan mencontohi cara hidup yang jelas bertentangan dengan aqidah tanpa memikirkan kesan sebaliknya kepada generasi manusia akan datang, sesudah perpindahan atau hijrah yang positif ke arah yang lebih positif.
 
Jelas jika kita renung kembali penghijrahan Baginda Rasul saw ke Madinah dimana setiap muslim dididik supaya patuh,  menyerah dan menyembah Allah serta taat kepada ajaran Islam yang didasarkan kepada panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Berasaskan kekuatan aqidah tersebut terbinanya sebuah masyarakat Islam yang kukuh dalam mentaati perintah dan larangan Allah.
 
 
Kedua : CABARAN HIJRAH TA’ABUDIYYAH/PENGIBADATAN
 Iaitu tekad dan komitmen penuh dari umat Islam untuk melakukan perubahan konsepsi terhadap ibadah dalam Islam. Selama ini umat Islam masih memahami makna ibadah sebagai kegiatan ritual yang terlepas dari masalah sosial dalam kehidupannya. Konsekwensinya, terjadi personaliti yang berlainan atau sebaliknya di mana dalam satu keadaan merasa menjadi hamba yang soleh namun alam keadaan yang lain tanpa disedari menjadi hamba yang muflis dalam berbagai bentuk kehidupan.
 
 Pemahaman terhadap konsepsi ibadah di atas sudah masanya direformasikan atau diubah supaya umat Islam tidak lagi kehilangan banyak kunci-kunci syurga dalam bentuk amal kemasyarakatan, pengelolaaan bangsa dan negara, pentadbiran ekonomi dan kemakmuran akhlak. Sebab dengan menyedarkan umat Islam akan makna ibadah dalam proses amal ma’aruf, penegakan keadilan dan penanaman motivasi agar umat bangkit melakukan kewajiban dunia dan akhirat selaras dengan sabda baginda Rasul saw yang bermaksud :  “Beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati esoknya dan bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya.”
 
 
Ketiga : CABARAN HIJRAH AKHLAQIYAH/TINGKAHLAKU
 Iaitu perubahan tingkahlaku dari dari segi lahir atau batin ke arah akhlak Islamik. Akhlak yang diajarkan oleh Islam sesungguhnya adalah akhlak manusia yang universal. Contohnya, ketika di musim haji, kita akan merasakan betapa “attitude” manusia akan beragam, termasuk yang melampaui batas sehingga melompat di atas kepala jemaah haji lain yang sedang duduk berzikir, sedangkan dalam hadis Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: “Janganlah kamu duduk di antara dua orang tanpa izin keduanya, lalu bagaimana melompati kepala orang ?
 
 Cabaran akhlak yang paling ketara masa kini ialah krisis identiti diri dalam semua peringkat umur. Di mana kita sering dilaporkan tentang keruntukan akhlak remaja, sumbang mahram oleh golongan dewasa dalam keluarga, kekeruhan hubungan antara jiran tetangga, masyarakat atau  hubungan diplomatik antara negara . Jelas kekurangan peratus nilai murni akhlak semakin susut selari dengan perkembangan global dunia tanpa sempandan yang bersumberkan teknologi tinggi yang boleh disalurkan dari rumah ke rumah dengan hanya memetik butang dan peristiwa negatif terpampang jelas di depan mata jika tidak dibendung secara sihat.
 
Pelbagai pihak dalam masyarakat negara atau dunia harus bergabung dan bersatu untuk membendung kemusnahan akhlak manusia yang semakin merencam kedamaian sejagat sebagaimana firman Allah  dalam surah Ali Imran, ayat 104 yang kira-kira bermaksud :”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari kemungkaran. Mereka inilah orang yang beruntung.”
 
Kegawatan akhlak manusia ini adalah bertentangan dengan perutusan baginda Rasul saw ke dunia ini sebagai pembawa murni akhlak manusia. Ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw yang bermaksud : “Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”
 
 
Keempat : CABARAN HIJRAH USRAWIYYAH/KEKELUARGAAN
 Iaitu tekad dan komitmen baru untuk melakukan perubahan dalam pola pembangunan keluarga. Keluarga disebutkan secara khusus kerana keluarga merupakan institusi terpenting untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Gagalnya institusi keluarga merupakan kegagalan dalam institusi kemasyarakatan yang lebih luas.
 Kalau selama ini, sebahagian umat Islam terlalu “materialistic minded” dalam membangun kehidupan keluarganya, mungkin sudah masanya dilakukan perubahan yang lebih seimbang antara material dan spritual. Jika umat Islam terlalu termotivasi untuk mendidik anak ke peringkat tertinggi dalam bidang akademik, kini masanya keseimbangan pendidikan tertinggi itu diselaraskan dengan pendidikan rohani.  Pengisian hijrah ke arah kehidupan keluarga Islamik yang sebelumnya dinodai oleh kekaburan dunia akan merubah konsepsi masyarakat bukan Islam kepada cara hidup Islam yang sebenar berlandaskan aqidah, ibadah, akhlak dan perundangan.
 
 
Kelima: CABARAN HIJRAH ‘AQLIYYAH TSAQAAFIYYAH/  MEMBUDAYAKAN AQAL BUDI
  Iaitu tekad untuk memurnikan sistem pemikiran dan persepsi seorang muslim kepada penggunaan akal secara maksimum melalui kemampuan intelektual dalam membezakan perkara baik dan buruk, halal atau haram dan sebagainya.  Penyalahgunaan akal kepada sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan akan menghadirkan implikasi yang besar kepada pandangan umum terhadap sesuatu perkara yang akhirnya diikuti tanpa dirujuk secara waras. Contohnya melihat cara hidup barat dalam pergaulan dan berpakaian serta cenderung untuk mengikutinya tanpa memikirkan kesan disebalik cara tersebut yang boleh meruntuhkan akhlak dan tanpa disedari terjebak dalam sebuah penjajahan baru yang dipanggil “intellectual colonization” – penjajahan intelektual.
 
 Begitulah antara cabaran hijrah daripada banyak cabaran lain yang tidak dapat diungkapkan di sini yang perlu diberi perhatian agar iktibar hijrah baginda Rasul saw yang lalu dapat digunakan untuk memimpin generasi manusia kini dan akan datang supaya tidak lari lebih jauh dari ajaran Islam sebenar seimbang dengan kemodenan cara hidup yang sedia ada.
Berdasarkan isian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan :
Pertama : Jika kita benar-benar mengimani wahyu Allah, tentu kita mempunyai sikap optimis  terhadap perubahan kehidupan dari yang buruk kepada yang baik.
Kedua : Cabaran hidup masa kini dapat meningkatkan kesedaran dan kepekaan terhadap nasib umat Islam akan datang supaya lebih terpimpin ke jalan yang benar dan diredhai Allah.
Ketiga : Umat Islam dapat mempelajari sejarah perjuangan baginda Rasul saw dan para sahabat dalam membangunkan sejarah gemilang peradaban manusia, politik pemerintahan berasaskan syariat.
Keempat : Mempersiapkan generasi Islam kini agar lebih memahami  dan menghayati akhlak Islamiyyah yang tulis dalam pembentukan tingkahlaku peradaban manusia.
 

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557


Ibadah ber-qurban adalah bagian dari syiar Islam yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad dan ijmak ulama. Qurban hukumnya sunnah dilakukan dengan niat untuk beribadah mendekatkan diri pada Allah.


DAFTAR ISI

 1. Definisi dan Pengertian Qurban
 2. Dalil Dasar Kurban
 3. Hukum Qurban
 4. Waktu Penyembelihan Qurban
 5. Niat dan Doa Sebelum Menyembelih Qurban
 6. Hikmah ber-Qurban
 7. Orang yang Sunnah ber-Qurban
 8. Usia Hewan Qurban
 9. Hukum Kurban Gabungan (Kolektif/Patungan)
 10. Hukum Qurban Nadzar
 11. Kurban Kambing untuk 2 Orang Bolehkah?

DEFINISI DAN PENGERTIAN QURBAN (KURBAN)

Qurban atau Kurban (bahasa Arab الأضحية,التضحية), secara harfiah berarti hewan sembelihan. Dalam terminologi syariah, Qurban (kurban) adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha karena sebab lebaran dengan niat ibadah mendekatkan diri pada Allah. Ibadah kurban dilakukan pada tanggal 10 (hari nahar) bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dan 11,12 dan 13 (hari tasyrik) bulan Hijriah.

DALIL DASAR QURBAN

- QS Al Kautsar 108:2 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. 
- Hadits sahih riwayat Muslim

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل ، والبقر ، كل سبعة منا في بدنة
Artinya: Kami keluar bersama Rasulullah berihram haji, lalu Nabi memerintahkan kami untuk patungan (kurban) dari hewan unta dan sapi. Setiap 7 (tujuh) orang dari kami berkurban 1 unta.

- Hadits riwayat jamaah (segolongan ahli hadits)

نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة ، والبدنة عن سبعة
Artinya: Kami berkurban sapi bersama Nabi Muhammad untuk 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) unta untuk 7 (tujuh) orang.

- Hadits

ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة

Artinya: Kambing atau domba hanya untuk kurban satu orang. Sedang sapi dan unta untuk 7 orang.

- Hadits sahih Bukhari dan Muslim (muttafaq alaih)

أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر

- Hadits sahih riwayat Bukhari

كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى


HUKUM QURBAN

Hukum berkurban itu sunnah muakkad (sangat dianjurkan) menurut jumhur (mayoritas ulama). 

Sebagian ulama yang lain menganggap hukum berkurban itu wajib bagi orang yang kaya, dan tidak wajib bagi yang miskin. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah, Al-Auza'i, Hanifah, Ahmad dalam satu riwayat dan sebagian madzhab Maliki dengan dasar QS Al-Kautsar ayat 2 di atas dan berdasar hadits di mana Nabi bersabda: ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) 


WAKTU PENYEMBELIHAN QURBAN

- Waktu menyembelih hewan kurban mulai setelah terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah atau lebaran Idul Adha setelah selesainya shalat Idul Adha dan khutbahnya.
- Waktu utama untuk menyembelih hewan kurban adalah hari raya Idul Adha sebelum tergelincirnya matahari (sebelum Dzuhur)
- Penyembelihan qurban berlaku sejak pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah atau hari terakhir hari tasyrik (tashriq). 

Jadi waktu menyembelih qurban ada 4 hari yaitu tanggal 10 Dzulhijjah sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah.


BACAAN DOA DAN NIAT SEBELUM MENYEMBELIH QURBAN
Yang terpenting saat akan menyembelih adalah membaca bismillah (lihat, QS. Al-An'am: 118 dan 121) selain itu bacaan doa dan niat di bawah hukumnya sunnah.

Saat akan menyembelih qurban, penyembelih hendaknya membaca doa dan niat berikut (berdasarkan hadits sahih riwayat Abu Daud:

Doa sebelum menyembelih (saat di depan hewan kurban):
إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم، وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك

Doa saat akan menyemeblih hewan (pisau sudah dekat leher hewan) apabila menyembelih sendiri :
بِسْمِ اللَّه اللَّهُمَّ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، هَذَا عَنِّي

Artinya: Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah ini dari-Mu dan untuk-Mu, ini kurban dariku.

Doa/niat saat akan menyembelih hewan apabila mewakili orang lain
بِسْمِ اللَّه اللَّهُمَّ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، هَذَا عَنْ ...

Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah ini dari-Mu dan untuk-Mu, ini kurban dari ... (sebutkan namanya).

Doa/niat saat akan menyembelih hewan apabila untuk diri sendiri dan mewakili orang lain

بِسْمِ اللَّه اللَّهُمَّ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، هَذَا عَنِّي
َاَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ وَآلِ فُلَانٍ

Artinya: Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah ini dari-Mu dan untuk-Mu, ini kurban dariku.
Ya Allah, terimalah kurban dari fulan dan keluarga fulan," (dengan menyebut namanya).


HEWAN TERBAIK UNTUK QURBAN

- Hewan hewan lebih baik dari yang kurus.
- Hewan warna putih lebih baik daripada yang hitam atau kelabu.
- Sunnah yang bertanduk.
- Urutan jenis hewan yang paling utama untuk kurban adalah: unta, sapi, kambing, domba.
- Binatang jantan normal lebih baik dari yang dikebiri atau yang betina


HIKMAH BERKURBAN

- Sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan.
- Untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim.
- Melapangkan dada 

HUKUM QURBAN NADZAR

Orang yang bernadzar untuk berqurban, maka hukumnya menjadi wajib untuk melaksanakannya. Di samping itu, harus diingat 2 poin penting berikut:

1) Untuk nadzar kurban wajib membagikan seluruh daging hewan qurbannya dan yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya menurut madzhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian madzhab Hanbali.

2) Apabila hewan qurban nadzar beranak, maka anaknya ikut menjadi korban nadzar menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali.

ORANG YANG DISUNNAHKAN BERKURBAN

- Orang yang mampu membeli hewan qurban dan melebihi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahi pada hari Idul Adha, hari Tashriq (Tasyrik).
- Sunnah bagi musafir, dan haji.
- Anak kecil tidak sunnah berkurban.

USIA MINIMUM HEWAN QURBAN

- Kambing: sempurna berusia 1 (satu) tahun dan masuk usia (dua) tahun.
- Domba: sempurna berusia 6 (enam) bulan dan masuk bulan ke-7 (tujuh).
- Sapi: sempurna berusia 2 (dua) tahun dan masuk tahun ketiga.
- Unta usempurna berusia 5 (lima) tahun, masuk tahun ke-6.

HUKUM KURBAN KOLEKTIF (GABUNGAN)

Hukumnya boleh berkurban secara kolektif atau gabungan lebih dari satu orang untuk satu ekor hewan sapi, kerbau atau unta dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor unta dapat dibuat kurban untuk 7 (tujuh) orang.
- 1 (satu) ekor sapi atau kerbau dapat dibuat kurban untuk 7 (tujuh) orang.
- 1 ekor kambing/domba untuk kurban tidak boleh dimiliki oleh lebih dari 1 orang tapi boleh diniatkan pahalanya untuk 2 orang atau lebih. Lihat rinciannya di bawah.


PENDAPAT BAHWA KAMBING BOLEH UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kambing atau domba hanya untuk kurban 1 (satu) orang. Tidak boleh untuk 2 (dua) orang atau lebih. Tapi ada pendapat ulama fiqih klasik yang membolehkan dengan argumen dan dalil sbb:

- Hadits sahih riwayat Abu Daud

سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى

Artinya: Aku bertanya pada Abu Ayyub Al-Anshari bagaimana kurban pada zaman Rasulullah. Al Anshari menjawab: ...seorang laki-laki berkurban dengan kambing untuk dirinya sendiri dan keluarga (ahli bait)-nya...

- Hadits sahih riwayat Hakim كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الشاة الواحدة عن جميع أهله 

Artinya: Rasulullah pernah berkurban dengan satu kambing untuk seluruh umatnya.

- Hadits أنه ذبح كبشا عن أمته 
Artinya: Bahwa Nabi Muhammad menyembelih (kurban) seekor kambing untuk umatnya.

- Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakpuri dalam Tuhfadzul Ahwadzi syarah Abu Daud mengatakan (mengomentari hadits di atas) bahwa dari ketiga hadits di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa kambing atau domba boleh untuk dijadikan hewan kurban lebih dari 1 (satu) orang. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Laits dan Auza'i (lihat kitab Atta'liq almumjid التعليق الممجد)

- Imam Malik dalam Al-Muwatta' mengatakan:

وهو نص صريح في أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين وهو الحق

Artinya: hadits di atas adalah nash yang jelas bahwa kambing satu sah untuk dijadikan kurban bagi satu orang laki-laki dan keluarganya walaupun keluarganya banyak.

- Asy-Syaukani dalam Nailul Autar
وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ

Intinya: kurban satu kambing boleh diperuntukkan untuk satu orang dan keluarganya (ahlul bait) atau orang lain tapi harus di bawah kepemilikan 1 orang artinya tidak boleh 2 orang atau lebih saweran/kongsi untuk membeli 1 kambing. 

Pendapat jumhur ulama, kambing hanya untuk satu orang. Menurut ulama yang berpandangan bahwa kambing hanya untuk kurban satu orang, hadits di atas berlaku dalam segi pahalanya. Tapi kurbannya tetap untuk satu orang.

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

خطبه هاري راي عيدالفطري 1435\2014  اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلله الْحَمْدُ
اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً.
اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَلرَّحْمَةُ الْمُهْدَاةُ، وَالسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ.
اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَشَفِيْعِ اْلأُمَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَنَصَرَهُ وَوَالاَهُ. أَمَّا بَعْدُ.
فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ
.
                                                           2    
سودارا سوداري ، مسلمين مسلمات يغ ساغت ساي حرمتي...
                سلامت هاري راي عيدالفطري كفدا سودارا سوداري يغ حاضير
صلاة عيدالفطري فدا فائي راي  يغ سوغئوه خريااين.. يغ تيغئل منتف دسيني اتو يغ بارو داتغ اتو يغ بارو فولغ ، سلامت هاري راي عيدالفطري معاف ظاهير دان باطين دان سموئا سام2 كيت مغئوناكن فلواغ هاري راي هاث ستاهون دوا كالي اين انتوق لبيه قواة برعبادة كفدا الله دان لبيه قواة لائي دالم مرافتكن هوبوغن دان صله الرحم. ..ماري سام2 كيت برشكور ماري سام 2كيت برتكبير ،برتحميد دان  برتقديس  سبائي تندا شكور تريماكاسيه يع تيدق ترهيغئا دان مغأئوغكن الله يغ تله ممبري فلواغ كفدا كيت ماسوق كدالم مدرسة تربيه رمضان ، كيت تله داجر سفاي برتقوى كفدا الله ،كران هاث اورغ2 يغ برتقوى ساج له يغ اكن دبري فرتولوغن دالم سئلا بيدغ اوليه الله سبحانه وتعالى ، كيت تله داجر سفاي كيت برصبر، كران صبر ايت اداله فونخا كجيأن  ،  كيت تله داجر   سفاي كيت مرافتكن صلة الرحم سـسام مسلمين ، كران هاث دغن مغعملكن  نيلاي 2 صلة الرحم له اومة اسلام اكن منجادي اومة يغ تئوه قواةكمس ، كيت تله دديديق دالم مدرسة تربيه رمضان ائركاسيهن بلس كفدا فقير مسكين ، كران اورغ2 مسكين هيدوف مريك امت سوسه دان
                                                                  3
 مندريتا ،  كيت جوئا تله  دديديق ائر قواة برعبادة كفدا الله ،كران ايتله توئس كيت دهنتر كدنيا اوليه الله .  كيت تله دديديق بهوا  الله منجاديكن  كيت  سفاي كيت  برعبادة سوغئوه2كفداث ، كيت تله دديديق دالم مدرسة تربيه رمضان  ائر منجادي مسلمين دان مسلمات يغ بنر2    مغعملكن ائامث سخارا كسلوروهن ،كران اجارن ائام بوكن ستغه2 ، بوكن سبهائين 2 ، اجارن ائام مستي دعملكن سخارا كسلوروهن برمولا دري يغ سنغ2 سمفيله كفدا يغ فايه2 ، دري يغ سكخيل2 سمفيله يغ سبسرث2, سلام سبولن كيت دلاتيه اوليه الله دالم مدرسه تربيه رمضان  مركهث ننتي اكن دتنتوكن اوليه الله سام ادا كيت لولوس نأيك كلس بارو اتو برادا دكلس لام ،الغكه مالوث كيت فدا الله سبحانه وتعالى كالو تاهون لالوكلس ساتو ، تاهون اين جوئا كلس ساتو ، تأ نأيك كلس دوا، كران والوفون برتاهون2 دلاتيه دالم مدرسه رمضان تافي فراغي كيت تتف سفرت دولو ، سمبهيغ ايكوت2 تأ تراس مانيسث ، عبادة بوات ،دوسا فون بوات  ، فواس فون كيت لاكوكن   تافي دوسا فون كيت بوات ، زكاة فون
كيت كلوار تافي ربا فون كيت ئاثغ جوئا، دكر فون كيت لفطكن سياغ دان مالم تافي مولوت كيت تتف بيسا، فديه دان مثاكيتي اورغ لاين . ايت برارتي بهوا تربيه مدرسة رمضان تيدق ممبري ساتو كسن كفدا كيت  دان
                                                                    4    
تيدق دافت مغوبه كهيدوفن كيت منجادي همبا يغ بنر2 دأكوي الله..دان ايت اداله سوات كروئين يغ  فاليغ بسرسام ادا  ددنيا دان احيرة .  
بنر كات رسول الله ، رامي اومتكو يغ برفواس تافي يغ دي دافتي هاث له لافر دان دهئا..ايتله سببث كالو عبادة يغ كيت لاكوكن تنفا مغتهوي توجوان دان متلامت يغدئاريسكن اوليه الله ، مك عبادة ترسبوت هاث ئرق ئري دان سبوتن ساج ، تيدق دافت مغوبه كهيدوفن كيت سفرة يغدكهندقكي اوليه الله ، خونتوهث ، توجوان درفدا مغمبيل وضؤ ائر كيت منجائ دغن سبأيكث اغئوتا يغ كيت باسوه جاغن سمفي مات هيدوغ مولوت  ملاكوكن معصية ، دسمفيغ ايت وضؤ مغاحر ائر اومة اسلام سلالو برسيه ،برسيه توبه بدان ، برسيه فكاين  برسيه رومه برسيه عالم سكيتر  برسيه مسجد ، تنداس مسجد برسيه ، كداي برسيه ( النظافة من الايمان ) كبرسيهن ايت مننداكن بهوا سـسؤرغ ايت ممفوثأي ايمان يغ قواة ..الله مثوروه كيت صلاة ، مثوروه كيت سمبهيغ  توجوانث دغن سمبهيغ ، اورغيغ برسمبهيغ تيدق اكن ملاكوكن كجاهتن ، اورغ سمبهيغ تيدق اكن ملاكوكن معصية . (  ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ العنكبوت:45.   اينله متلامة يغدكهندقكي ، افبيلا كيت سمبهيغ  كيت  تيدق
                                                                      5
 لائي ملاكوكن كجاهتن دان معصية ، تيدق منيفو ، تيدق منخوري ، تيدق ماكن دأون كتوغ ، تيدق برزنا ، تيدق برجودي ، تيدق مينوم ارق ، تيدق ترليبة دغن ربا..عبادة يغ كيت لاكوكن اكن تراس مانيس دان اكن دافة مغوبه كهيدوفن منجادي لبيه بأيك كالو كيت فهم دان تاهو توجوان .يا الله يا ربي تريماله عبادة دان فواس كامي دان اوبهله ديري كامي ائرمنجادي همبا مو يغ تربأيك   يغ فاتوه ايكوت سئلا سوروهن دان فرينته مو..دان جاغنله جاديكن كامي اورغ2 يغ لالاي دان لوف
الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد...
       كالو كيت مغيكوتي فركمباغن خارا هيدوف اومة اسلام دتمفت كيت فدا هاري اين ، كيت دافتي كدودوقكن كيت  جوئا سفرت تاهون لالو ، تأ نأيك كلس ، ماسيه برادا فدا كلس يغ لالو ، خونتوهث دالم بيدغ علم فغتهوان  ، رامي انق 2 تربيار تنفا فنديديقكن يغ بركسن ، ايبو باف دان مشاركة تيدق مراس برساله كالو انقث تيدق فنداي ممباخ القرأن ، فدا حال ساله ساتو شرط كهيدوفن برائام اومة اسلام مستيله فنداي ممباخ القرأن ، تاهو فولا مقصود يغدكهندقكي ددالم القرأن سرتا برعمل اف يغ
تركندوغ ددالمث . ايبوباف تيدق تراس برساله كالو انقث2 تيدق بلاجر تاديكا فدا حال تاديكا اداله فوسة اساس دالم مغاجر انق2 مغنل توليس باخ
                                                                     6
دان ائام . ستغه2  ايبو باف  ترلالو سوكر  انتوق  مغلواركن  فربلنجأن انتوق فغاجين انق 2 ، فغربانن ايبو باف دالم حال فنديديقكن انق2 ماسيه بلوم سمفي كساتو تاهف يغدكهندقكي .      ستغه2 ايبو باف تيدق دافت منونجوقكن خونتوه تربأيك دالم بيدغ فنديديقكن , خونتوهث ، سوقت ادا مغاجر دمسجد ،  براف رامي ايبو باف يغ حاضير ؟     مأمومث رامي  تافي اورغيغ حاضير بلاجر دمسجد اداله اورغ يغ سام  ،  كالو 10 اورغ  10 اورغ تو ساج ، دري دولو سمفي سكارغ . يغ 100 لائي كمان مغهيلغ  يغ 200 لائي مأمومث كمان مغهيلغ ؟ يغ داتغ 10 اورغ تو فون يغ توا 2 بلاك ، يغ مودا2 كمان ؟ يغ برمسأله هيلغ كمان  ؟   بائيمان اومة اين اكن برجاي كالو فنديديفكن  دان علمو فغتهوان دكتفي دان دبلاكغكن .بغسا مان ،  اومة  مان فون ددالم دنيا اين كالو كورغ  علمو  فغتهوان  فستي  اكن تروس موندور دان كبلاكغ  ،  هيدوف ددنيا مستي برعلمو، داحيرة لبيه 2 لائي .هاري اين يغ بلاجر ائام تو تأ رامي ، يغ تاهو ائام سديكية دان يغ ممهمي ائام فاليغ سديكية . سبب ايتله رسول الله برسبدا  ( من يردالله به حيرا يفقهه قي الدين  )   بارغسياف يغ دكهندقكن  اوليه  الله مندافت كبأيقكن دي اكن دبري كفهامن   ائا م  يغ  لواس ..     تاهو دان فهم ايت
                                                                      7   
برلاينن ،   فهم ايت مستي  ملالؤي  فغاجين  يغ  باثق  دان  لواس   ،     بوكن تيغوق اورغ مغاجرملالؤي تليبيشين دوا كالي سوده فندي مغات اورغ تأ كنا .ادا ساتوقصه سؤرغ صحابة مندغر رسول الله برسبدا  ( من قال لااله الا الله دحل الحنة )     بارغسياف يغ مغوخف لااله الاالله ماسوق شرئا ، صحابة تروس كفاسر دان ملاوغ 2 دغن بركات سياف يغ مغوخف لااله الا الله ماسوق شرئا ،   كبتولن سيدنا عمر جوئا برادا دسيتو ، سيدنا عمر تروس ممارهي للاكي ترسبوت ، كران   سيدنا عمر مليهة صحابة يغ  ساتو اين بلوم فهم   ،   بائي  اورغيغ  فهم حديث تادي  برمقصود    بارغسياف مغوخفكن بتول2 دري هاتيث ، يقين دغن اوخفنث  ،  ترخرمين دالم سموا فربواتنث دان استقامة دغن جالن هيدوف اين  ديريث بنر2 براوبه منجادي مسلم مسلمة  يغدكهندقكن  الله بارول ه ماسوق شرئا  ،  ايت مقصودث سموا  اوخافن نبي مستي  دهورايكن  اوليه  اورغيغ   فهم  ،      سبب معناث برلافيس2.سبب تو له كيت كنا بلاجر ،كنا برئورو. ساتو خونتوه لائي  كيت سريغ ممباخ حديث يغ برمقصود ( مجليس علم ايت اداله انتارا تامن2 شرئا ، ملآيكة  منأوغكن  سايفث  )    اداكه تامن   شرئا كالو  فولغ   دري
مجليس علمو ،  فراغي كورغ بايك كيت تيدق براوبه ،  علمو يغ دفلاجري تيدق مغوبه ديريث ....  ساتو خونتوه لائي كيت نأ بنتغكن  ، كيت سريغ
                                                              8                                                                
بردكر الحمدلله  ، يغ ارتيث  سئلا فوجي ايت بائي الله ،  مقصودث هاث الله يغ برحق دفوجي  ،   تتافي  ستيف كالي كيت بربوات  سـسوات  ، كيت ماسيه ايغين دفوجي ، كالو دفوجي كيت راس هيبة   ، كالو اورغ تأفوجي كيت تيدق سنغ هاتي ..
     تأفهم ائام ساتو حال يغ ساغت مربهيا، بائيمان له كالو تأ بلاجر لغسوغ ،تنتو لبيه ممبهياكن ديري سنديري دان مشاركة .اوبتث تأ فايه سوداراسوداري ،  بلاجر ! هاث دغن بلاجر . داتغله كمسجد كالو ادا توانئورو يغ مغاجر ، دغرله خرامه ائام ، برئوروله ..كران علمو ائام ايت مستي دفلاجري دغن سوغئوه2  ،   بوكن  فهم  سؤرغ  تنفا  بلاجر . كران علموائام مستي دغن بلاجر ، مستي مندالمي دان مستي دعملكن  دان دافت مغوبه كهيدوفن  كأره يغ لبيه بايك دان دريضأي الله
الله اكبر الله الله اكبر ولله الحمد.....
     دالم سوره ابراهيم اية 7  الله برفرمان (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) يغ برمقصوددان ايغتله كتيكا الله ممعلومكن  سـسوغئوهث انداي كامو برشكورمك الله اكن منمبه نعمة كفدامو  دان جك كامو مغأيغكاري نعمة كو  مك  سـسوغئوهث  عداب كو ساغت فديه... سودارا  سوداري  يغ ساغت  ساي حرمتي  ،  الله ممبري
                                                              9
 كفدا كيت سئلا ماخم بنتوق نعمة يغ تيدق ترهيغئا،  دانتاراث نعمة اسلام  دان نعمة ايمان   ،     تندا برشكورث اياله كيت ممهمي اسلام دان ايمان
سمفي كأكر اومبيث دان كيت عملكن سموا سوروهن دان كيت تيغئل سموا لارغنث . كيت يقين فدا الله ، كيت فرخاي دان ترخرمين فولا دالم كهيدوفن ايتله نامث شكور . الله جوئا ممبريكن نعمة جسماني دان نعمة رحاني ، جك دتينجاو دري سئي جسماني كيت دفرينتهكن اوليه الله انتوق ماكن دان مينوم بارغ يغ حلال دان بأيك 2 ، كيت سموا تاهو يغ مان حلال دان يغ مان حرم تافي دالم كهيدوفن سهارين بارغن حلال تيدق دفنتيغكن ساغت ، كانق 2 تاديكا انق2 انوبان كالو ماسوق انتوق ممبلي ماكنن مريك برتاث ، ايه! كناف ماكنن اين تيدق ادا تندا حلال .تافي كيت يغ ديواس دان توا اين تأ تاث فون ، يغ لبيه بهيا لائي ادا يغ بركات ، كيت تأ واجب تاث دان سوأل .الله جوئا ملارغ سفاي كيت تيدق ترليبة دغن ماكنن حرم دان ممبهياكن كصيحاتن  توبه بدان دان عقل فيكيران .اوليه ايت كالو كيت سوده تاهو حرم دان بهياث تافي كيت ماسيه جوئا ماكن دان مينوم  ، ايت اداله دوسا بسر .داده ، فركارا مابوق ، اير كتوغ  نمفقث سوده تيدق دتاهن لائي دالم مشاركة كيت .ساله ساتوكسيلفنث اداله كيت ممندغ موده دالم حال اين  ،كالو ادا يغ كتائيه داده كيت كات بياس
                                                                        10
له اورغ سكارغ .   استري2 يغ فرئي كمجليس ائام اسـلام كـران مـغادو حـال سواميث مينوم اير كتوغ   افبيلا دتاث حال اف ؟ كاتث مأينن بودق  مودا سكارغ ، فثاكيت بودق مودا سكارغ . باف فـون كات بـئيتو ، فثاكيت بودق لا ني . ايبو فون كات فثاكيت بودق سكارغ .مشاركة رامي فون بركات بئيتو جوئا  ،    فثاكيت اورغ زمان اين .. ادوه ! ترلالو موده فندغن مشاركة ترهادف فركارا اين .. فونخاث سودارا سوداري كران عمالن امر معروف نهي منكر كيت تيغئلكن . مثوروه كفدا كبأيقكن ملارغ ملاكوكن منكر دوسا دان معصية كيت ابايكن . افبيلا امر معروف نهي منكر دفرمودهكن .مثوروه كفدا كبأيقكن ملارغ ملاكوكن منكر تيدق منجادي عمالن  كيت سموا ، مشاركة اكن كوخر كاخير ، مشاركة اكن هيروق فيكوق ، دمان2 برلاكو كهنخوران دان كفينخاغن .افبيلا امر معروف نهي منكر تيدق دفرهيبتكن ، مشاركة تيدق لائي ممندغ بهوا كباجيكن ايت سوات كبأيقكن دان كجاهتن ايت سبائي ساتو دوسا .اومة اسلام اكن منجادي اومة تربأيك سلام مان اومة اسلام سوكا مثوروه كفدا بربوات بأيك  دان منخئه  درفدا   بربوات كجاهتن (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)      سورة الحج اية   41  يغ
                                                                     11
 برمقصود يأيت اورغ2 يغ كامي تئوهكن كدودوقكن مريك دموكا بومي اين  نسخاي مريك منديريكن سمبهيغ ، منونايكن زكاة .مثوروه بربوات بأيك دان ملارغ درفدا ملاكوكن  كجاهتن دان كفدا الله له كسودهن سموا اوروسن . افبيلا كيت سلاكو اومة اسلام   منيغئل امر معروف نهي منكر  عاقبة بوروق اكن منيمفا كيت . 4 فركارا بوروق يغ اكن منيمفا مشاركة يغ منيغئلكن امر معروف نهي منكر :
1-باثقث برلاكو كروسقكن دموكا بومي  :     كيت تركجوة بارو2 اين دغن ساتو بريتا سؤرغ فرمفوان دكرت جاريث اوليه سؤرغ للاكي كران مرومفق  سبنتوق خينخين فلسو يغ دسغكا امس . كيت سريغ مندغر سؤرغ فرمفوان دتندغ سمفي ترباليق موتودان موكاث بلائا دغن جالن راي سمات2 مربوت بيئ يغ دسغكوت فدا موتور. دان كيت تنتوث سريغ مندغر فنخورين برلاكو دمان2  , برمولا دري منخوري سليفر اورغ سمبهيغ دمسجد ، منخوري موتو اورغيغ صلاة برجماعه دمسجد  سمفيله منخوري ئته ،سكرة  دان لاين2.باثقث معصية هاري اين ، باثقث كمونكران ، باثقث كجاهتن هاري اين . كالوماسيغ2 ديم تأ براني ملارغ سام 2   له توغئو كهنخورانث .

                                                                12
2-مثببكن تورونث باثق بلآ : دانتارا فونخا تورونث باثق بلا اداله كران كمونكران يغ برمهراجليلا ، باثق ساغت بلا هاري اين سودارا سوداري،
علي بن ابي طالب بركات ( مـا نـزل بـلآ الا بـدنب ولا رفع بلآ الا بتوبة )
تيدقله بلا ايت منيمفا ملينكن دسببكن قوم ايت باثق ساغت دوسا دان بلا اكن  داغكة  افبيلا  باثق  توبة
3-دعأ تيدق دتريما اوليه الله: اين اداله كران تيدق ملاكوكن تغئوغجواب سبائي همباالله يغ ممفوثأي توئس امر معروف نهي منكر .
4- مندافة مركا الله : كالو الله مركا تيدق ادا ئوناث هيدوف كيت ، تيدق ادا ئوناث هرتا دان سئلاث .انتارا ماره الله دان ماره مأنسي تيدق سام ، ماره مأنسي هاث برلاكو اتس دنيا تافي ماره دان موركا الله برلاكو اتس دنيا سمفي برجغكية كأحيرة .سؤرغ فمودا انصار سوقت بلاجر دغن رسول الله دان رسول الله منخريتاكن بائيمان دهشتث بالسن الله افبيلا الله ماره دان موركا ، فمودا تادي جاتوه دان فيغسن .امام  عزالي فولا بركات (افبيلا الله ماره ،الله اكن ممبريكن كفداث رزقي يغ حرم،  هيدوف فنوه ليكا دان لوفا دان دي مراس بهوا خارا هيدوفث بتول دان كنا .دي تيدق ادا ماس انتوق برعبادة ، ماسث فنوه دان سيبوق دغن اوروسن دنيا ،  احيرث الله اكن مثرهكن كفداث شيطان يغ  اكن   سريغ ممبسيقكن  لائو لوفا دان درهاك.
                                                                        13
رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود،5 فركارا يغ افبيلا دلاكوكن دي اكن مندافة موركا الله :
أ‌-             ترلالو ليكا فدا دنيا سمفي ملوفاكن احيرة
ب‌-        ترلالو سايغ فدا هرتا بندا سمفي لوفا فدا حساب
ت‌-        ترلالو خينتا فدا محلوق سمفي ملوفاكن الحالق توهنث
ث‌-           ترلالو ليكا بربوات دوسا سمفي لوفا انتوق برتوبة
ج‌-          ترلالو ترفسونا فدا رومه بسر سمفي ملوفاكن  قبور يغ سمفيت
5-هيلغ صفة حرمت مغحرمتي ، هيلغ راس تغئوغجواب .افبيلا كدوا2 ايت هيلغ ، مشاركة تيدق ادا لائي صفة فثايغ ، مشاركة سنتون ، مشاركة يغ بأيك دان مشاركة يغ هرموني . انق2 تيدق لائي حرمة، افلائي كاسيه دان سايغ فدا ايبو دان ايه. سدغكن انق2 كواجيفنث اداله كاسيه دان سايغ حرمة دان طاعة تولوغ دان بنتو فدا ايبو دان ايه .. انق2 تيدق بوليه بوسن دان جمو فدا ايبو دان ايه .كران ايبو دان ايه اداله مانسي فاليغ برجاس دالم هيدوف كيت .. مسكين كه ايبو كيت . تأ خنتيق ، دارت كه ايه كيت .. مريك تتف ايبو  دان  ايه فاليغ برجاس .    اداله سوات
دوسا يغ ساغت بسر دان الله اكن ممبالس اتس دنيا اين فدا انق2 درهاك ، فدا انق2 يغ ممبياركن ايبو ايهث سوسه مندريتا   ،      ا نق2 يغ تيدق منجاك
                                                                           14
افلائي ممبواغ ايبو ايه مرات تمفت . دالم مشاركة كيت سلام اين تأ فرنه كيت دغر ادا انق2 يغ درهاك تيدق مغاكو ايبو دان ايه كران مسكين . يغ كيت دغر خوما خريتا2 سيلم سفرت فولو جلافي ، انق درهاك يغ الله بالس كران مالو مغاكو ايبوث  يـغ  مسكين. اتوخريتا سي تغئغ انق درهاك يغ دبالس الله  كران درهاك تيدق مغاكو ايبوث يغ هودوه ، اتو خريتا ماليغ كونداغ يغ منجادي باتو كران ممبواغ ايبو دتفي لاوت كران حمو دان بوسن فدا ايبو يغ سوده توا ....سكارغ فندرهكأن فدا ايه ايبو تله برلاكو دتمفة كيت ..بردعأله ائر كيت منجادي انق يغ طاعة ،سلالوله مموهون معاف فدا ايبو دان ايه ، براوسهاله سدايا موغكين انتوق مغمبيراكن مريك كران كريضأن الله ترلتق فدا كريضأن ايبو دان ايه .
الله اكبر الله اكبر الله اكير ولله الحمد...
عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سمَعِتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: سَيُصِيْبُ أُمَّتِي دَاءُ اْلأُمَمِ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا دَاءُ اْلأُمَمِ قَالَ : اَلْأَشَروَاْلبَطَرُ وَالتَّكَاثُرُ وَالتَّنَاجُشُ فِي الدُّنْيَا وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُوْنَ اْلبَغْىُ(رواه الحاكم)    

يغ برمقصود   اومتكو اكن دتيمفا فثاكيت 2  يغ فرنه منيمفااومة 2 زمان دهولو   ،    صحابة برتاث  افكه  فثاكية اومة زمان  دولو  ايت  يا رسول الله ؟ رسـول   الله   منجواب  فثاكيت  ايـت   اداله    ترلالو     سـوكا   برسـرونق

                                                                            15

 دان برميواه ، مغهيمفون هرتا سباثقث ، تيفو منيفودالم مربوت هرتا، ساليغ بيكيغ موده ماره ،هاسوت مغهاسوت سهيغئا منجادي ظاليم  انتارا ساتو سام لاين ....بتول اف كات  رسول الله تادي      ،     اومة اسلام هاري اين  تله دتيمفا سموا فثاكيت يغ دسبوت  تادي ، سوكا برسرونق   ترلالو سوكا فدا  هيبوران  هيغئا  لوفا  فدا  باتسن  ائام    ،   برديخق مناري  ملولوغ  فدا  حال اتس كفلاث  ادا  كأين  كلوبوغ   .   فرمفوان 2 برتودوغ  مستي ايغة بهوا  تودوغ  كلوبوغ   يغ كيت فاكي   سبنرث  كيت   مواكيلي  سلوروه  اومة اسلام. افبيلا كيت بركلاكوان سومبغ اورغ اكن بركات ، كلوبوغ فون تأ جادي . كلوبوغ فيشين، بوكن كران ئام ،  كالو تأ  ادا  صفة مالو دي بوليه بوات اف ساح..    (  إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت)  دمكين فرايغاتن  رسول الله ، كالو مأنسي سوده هيلغ صفة مالو  ،  دي بوليه بوات اف ساج  يغ  اورغ  لاين  تأ ترئامق  ملاكوكنث . ..   كيت امة ريندوكن  كهيباتن صحابة  دزمان  رسول الله  ،   اكن برهنتي ماكن كالو مندغر ادان، توان كداي اكن توتوف كداي افبيلا مندغر ادان .   يغ سدغ مغوتيف بواه تمر اتس فوكؤ  اكن  خفة2  تورون  افبيلا مندغر ادان  .   يغ برادا اتس اونتا اكن خفة2 تورون افبيلا مندغر ادان   .   كيت امت  مريندوكن  خريتا2 بئيتو برلاكو  فدا  زمان كيت .      توان  كداي  اكن  توتوف كداي د ان

                                                               16                               

رامي2 فرئي كمسجدافبيلا ادان بربوثي ، يغ سدغ منوريه اكن برهنتي منوريه دان رامي2 كمسجد  افبيلا ادان بربوثي .يغ دودوق ساج درومه يغ سدغ منونتون تاليبيشين اكن خفة2 كمسجد افبيلا ادان بربوثي . يغ سدغ منوغئغ موتور يغ سدغ ممندو كريتا يغ سدغ  مغايوه  بسيكل اكن خفت2 برهنتي دان تروس كمسجد افبـيلا ادان كدغران .

الله اكبر الله اكبر الله اكير ولله الحمد...

   شيح عبدالله ناصح علوان فرنه مثارنكن  ائر اومة اسلام ملقسانكن 5 كونسيف اوتام كأره منجايكن اومـة اسلام منجادي اومـة يغ مغعملكن سلوروه اجارن ائامث  يأيت معاعده ، مراقبه ، محاسبه ، مراقبه دان مجاهدة

قرتام:معاهدة يغ برمقصود مغيغتي سمولا فرجنجين مأنسي دغن الله ،ايسي  

فرجنجين ترسبوت  مغاكوي بهوا الله سبحانه وتعالى اداله فنخيفتاث  دان اكن منطاعتي الله دغن سفنوه كطاعتن .

كدوا: مراقبه ،    مراسأي كحاضيران   دان  فغاواسن  الله دالم سموا ئرق ئري دان فرلاكوان كيت سفنجغ هيدوف .مراقبه اينله سبائي فريساي

اوتام  ائر مأنسي تيدق براني ملاكوكن كجاهتن دان كمعصيتن  كران مأنسي اكن مراس ادا يغ ممرهاتيكنث ، ادا يغ  مليهة دان ادا يغ اكن ممبالس

 

                                                                17

سموا فربواتن يغ كيت لاكوكن،                                                                                    كتيئا:محاسبه ، يأيت منيلاي دان مرتوغ كمبالي ستيف فركارا يغ تله كيت لاكوكن ائر دافت كيت ممفربأيقكي منجادي لبيه بأيك  ، سبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم (كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ ) ستيف انق ادم ايت فستي ملاكوكن كسيلفن دان سبأيك 2 اورغيغ ملاكوكن كسيلفن اياله مريك يغ سنتياس برتوبة .  

كأمفة : معاقبه ، معاقبه دسيني برمقصود كسغئوفن دان كسديأن كيت منريما اف ساج دالم اوسها انتوق مغهافوس سموا كسيلفن دان كسالهن يغ فرنه كيت لاكوكن .دغن ملاكوكن عمالن يغ لبيه بايك  والوفون تراس برت ،   اسلام مغاجركن بهوا اورغيغ بيجقسان  اياله  مريك  يغ سنتياس برمحاسبه دان اكن تروس مغرجاكن عمل صالح والو دمان برادا، والو دالم ستواسي مان سكاليفون .

كليما:   مجاهدة ،   يغ برمقصو د  برسوغئوه2   ملاكو كن    اف  ساج سوروهن الله ، اي مروفاكن كونسيف فنتيغ انتوق ملونجقكن اومت إسلام كأره كخمرلغن. اي مروفاكن داي اوسها برسوغئوه2 منونايكن كلمة الله ، ترماسوق ملاكوكن سسواتو يغ برلاونن دغن كهندق دان كصبرن

                                                                      18

ديري ، ملاون هوا نفسو سهيغئا نفسو دافت دجينقكن دان برادا دباوه تلونجوق القرأن دان حكم  شريعة .

احيرث، ماريله كيت برهاري راي مغيكوت شريعة الله سبحان وتعالى دغن مغأيرتكن هوبوغن فرسودارأن دان صلة الرحم سسام سودارا، برمعاف-معافن، زياره  منزيارهي، كونجوغ مغونجوغي  انتارا ساتو سام لاين دسمفيغ ممبري فرتولوغن كفدا مريك يغ  برادا دالم كسوسهن . بئيتو جوئا جاغن  كيت ملوفاكن نصيب سودارا كيت يغ مسكين دان فقير ، انق يتيم يغ مندريتا ، كيت فرلو ممبنتو مريك .. بئيتو جوئا سوداري2 كيت يغ جندا يغ دخراي دان دتيغئلكن سوامي ، فوثا انق رامي فولا .. كسين بلس له كفدا مريك دغن ممبري دان مثالوركن  فلبائي سومباغن دان فرتولوغن . رسول الله صلى الله عليه وسلم تله برسبدا

منْ لم يهتَمَّ بأمرِ المسلمين فليس منِّي )سياف يغ تيدق فدولي اوروسن اورغ

اسلام مك دي بوكن ئولوغن اكو

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ  بِالْقُرْءانِ الْعَظِيْمِ،  وَنَفَعَنِى وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الأيَاتِ  وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، وَتَقَبَّلَ مِنِّى وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِى وَلَكُمْ  وَلِوَالِدَىَّ

                                  19
وَلِوَالِدِيكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ فَيَا فَوْزَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَا نَجَاةَ التَّائِبِيْنَ. 
==================================
                         حطبه كدوا    
اللهُ اَكْبَرْ، اللهُ اَكْبَرْ، اللهُ اَكْبَرْ،  اللهُ اَكْبَرْ،  اللهُ اَكْبَرْ،  اللهُ اَكْبَرْ اللهُ اَكْبَرْ.
 اللهُ اَكْبَرْ كبيرا وَاْلحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَ أَصْيْلاً لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ اللهُ اَكْبَرْ وَللهِ اْلحَمْدُ. اْلحَمْدُ للهِ عَلىَ اِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلىَ تَوْفِيْقِهِ وَاِمْتِنَانِهِ. وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى اِلىَ رِضْوَانِهِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثيْرًا. اَمَّا بَعْدُ فَياَ عبادالله اِتَّقُوااللهَ فِيْمَا اَمَرَ وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى وَزَجَرَ.وَاعْلَمُوْا  اَنَّ اللهّ  اَمَرَكُمْ  بِاَمْرٍ  بَدَأَ  فِيْهِ  بِنَفْسِهِ  وَثَـنَى
بِمَلآ ئِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعاَلَى اِنَّ اللهَ وَمَلآ ئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِى يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَنْبِيآئِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلآئِكَةِ اْلمُقَرَّبِيْن
معاشر المسلمين رحمكم الله
                                           20
       احيرث ماريله سام2 كيت منوندوقكن كفلا  ،دغن مرنده ديري دان توصع  بردعأ مموهون كفداالله يغ مها فركاس ، مها رحمن دان مها رحيم .
اَللَّهُمَّ إِنَّا نَحْمَدُكَ وَنَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَعُوْذُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ.
يالله يارحمن ، سـسوغئوهث كامي مموجي مو ممينتا تولوغ فدامو دان مموهون فتونجوق مو مثره ديري فدامو ، كامي مموجي مو دغن سئلا كبأيقكن ، كامي برشكور اتس سئلا نعمة فمبرين مو،كامي تيدق مغأيغكاري مو. كامي برلفس دري سياف فون يغ درهكا كفدامو،ياالله هاث فدامو كامي مثمبه دان هاث كران مو صلاة دان سجود كامي. كامي ساغة مغهارفكن رحمة مو ، كامي امت تاكوت فدا سيقسا دان عداب مو، سـسوغئوهث عداب مو بنر2 دتيمفاكن كأتس اورغيغ ايغكر فدامو
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.
ياالله يارحيم ، كامي امت سدر كامي ساغة منظاليمي ديري سنديري مغأنثايأي ديري سنديري، تنفا امفونن مو تنفا كاسيهن بلس مو  نسخاي كامي اكن روئي دان سـسل  برفنجاغن دري دنيا سمفي احيرة .
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنـَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ.

                            21
ياالله امفونيله دوسا2 كامي ، دوسا 2 سودارا كامي يغ تله مندهولؤي كامي دالم كأيمانن . جاغنله اغكو جاديكن دهاتي كامي  كدغكين ترهادف اورغ 2 برايمان . ياالله سـسوغئوهث اغكو مها فغاسيه دان مها فثايغ
اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيْعِ مَوْتَى الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّكَ بِالرِّسَالَةِ وَمَاتُوْا عَلَى ذَلِكَ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِمْ مِنَ الذٌّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَجَازِهمْ بِالْحَسَنَاتِ إِحْسَانًا وَبِالسَّيِّئَاتِ عَفْوًا وَغُفْرَانًا.
ياالله ، امفونيله دوسا قوم مؤمين يغ تله منيغئل دنيا دان تله برسقسي اتس كأسأن مو دان كرسولن نبي مو دان منيغئل دالم كأدأن برايمان . ياالله ، امفونيله دان رحمتيله مريك معافكن سموا كسيلفن مريك .ملياكنله تمفت تيعئل دان لواسكن كديامن مريك
سوخيكن مريك دغن اير سلجو دان امبون دان برسيهكن مريك دري بربائي دوسا دان كسالهن سبائيمان فكاين فوتيه دبرسيهكن دري كوتوران دان بالسله عمل كبأيقكن دغن كبأيقكن دان عمل بوروق مريك دغن معاف دان كأمفونن. .
اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِيْنَنَا الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشُنَا وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِيْ إَلَيْهَا مَعَادُنَا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

                                       22
ياالله ، فربأيقكيله ائام كامي يغ مروفاكن فنجائ اوروسن كامي فربأيقكيله دنيا كامي يغ منجادي تمفة هيدوف كامي ، دان فربأيقكيله احيرة كامي كران دسيتوله  تمفت كمبالي كامي . جاديكنله هيدوف كامي سبائي فنمبه سئلا كبأيقكن بائي كامي دان جاديكنله كماتين سبائي فمبيباسن دري سئلا كبوروقكن .
اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.   ياالله كامي برليندوغ كفدامودري سوليتث بنخان ، برتث فندريتانبرتث تقدير دان سوسه كران سترو
اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.
ياالله  كامي برليندوغ كفدامو دري عداب سيقسا نراك جهنم     دري سيقسا قبور دري فتنه كهيدوفن دان كماتين سرتا دري فتنه فنيفو دجال
اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ شَبَابَ الْمُسْلِمِيْنَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الإِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَكَرِّهْ إِلَيْهِمُ الْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْهُمْ مِنَ الرَّاشِدِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
يالله ياتوهن كامي ،فربأيقكيله حال كأدان فارا فمودا دان فمودي مسلمين ،جاديكنله مريك فارا فنخينتا كأيمانن دان جاديكنله ايمان ايت اينده دالم هاتي مريك .تانمكنله دالم هاتي مريك بنخي فدا سموا
                                  23
معصية ، بنخي فدا سموا كجاهتن، بنخي فدا زنا ، بنخي فدا فركارا مابوق ، بنخي فدا داده بنجي فدا دأون كتوغ دان بنجي فدا فركارا2 يغ مروسقكن كهيدوفن مريك ددنيا دان احيرة . دان جاديكنله مريك اورغيغ لوروس دغن رحمة مو ، اغكوله يغ مها فثايغ دان مها فغاسيه
رَبَّنَا لاَتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.
يالله ياتوهن كامي ،جاغنله اغكوجاديكن هاتي كامي خوندوغ كفدا كسـساتن سـسوده اغكو بري فتونجوق كفدا كامي، كورنياكنله كفدا كامي رحمة دري سيسي مو سـسوغئوهث اغكومها فمبري
اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قُلُوْبٍ لاَ تَخْشَعُ وَمِنْ نُفُوْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا.
يالله ياتوهن كامي ،كامي برليندوغ كفدامودري علمو يغ تيدق برمنفعة ن دري هاتي يغ تيدق حشوغ دري نفسو يغ تيدق فرنه كثغ دان دري دعأ يغ تيدق دتريما ..
رَبَّنَا  آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً  وَفِي الآخِرَةِ  حَسَنَةً وَقِنَا  عَذَابَ  النَّارِ.
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.


حطبه عيدالفطر....1435 هجرية
       " كيت اداله همبا يغ برعبادة "
 كلوارن : مجليس اكام اسلام ويلايه جالا